Sociale vaardigheden en zelfredzaamheid

De eerste indruk bij een kennismaking is vaak bepalend voor de meningsvorming.

Deze vaststelling is voor De Atlant de basis voor het vak Sociale vaardigheden dat in het leerprogramma is opgenomen. Het omgaan met sociale vaardigheden en zelfredzaamheid zijn belangrijk voor het verkrijgen en behouden van werk. De leerlingen van De Atlant leren hoe ze met elkaar en anderen omgaan en hoe ze kunnen overleggen, vergaderen en afspraken maken (en deze ook nakomen). De stageperiode is het moment om hiermee in de praktijk te oefenen. Onze leerlingen worden ook tijdens hun stage begeleid en we onderhouden goede contacten met de stagebedrijven. 

Stage opbouw.

De stage wordt binnen de Atlant in fases opgebouwd.
Hieronder leest u meer over de verschillende fases.

interne stage.

Dit is een stage die in de onderbouw plaatsvindt. Het doel van deze stage is dat leerlingen leren wat een goede werkhouding is en hoe ze met collega's en klanten om moeten gaan. 
Voorbeelden van klussen zijn wassen, strijken, schoonmaken, maaltijduitgifte bij de kantine, theeronde en boodschappen doen.

externe begeleide (groepS) stage.

De groepsstage is een stage die in de bovenbouw tijdens de leerwegen / vaklessen wordt aangeboden. Leerlingen gaan onder begeleiding van een docent naar een bedrijf om daar taken uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn Pantar en verzorgingshuizen. Tijdens deze stage leren leerlingen wat er tijdens "echt werken bij een bedrijf" van ze gevraagd wordt.

Naast de groepsstage hebben we ook de VU stage. Leerlingen gaan hier één dag per week een hele dag stage lopen in een periode van 12 weken. Ook tijdens deze stage leren leerlingen wat er tijdens "echt werken bij een bedrijf" van ze gevraagd wordt. De begeleiding vanuit school is wel op de VU aanwezig, maar staat wat meer op afstand. Ook wordt er tijdens deze stage gekeken of leerlingen het fysiek aan kunnen om een hele dag te werken.

Externe individuele stage.

Leerlingen die hebben laten zien dat ze het volhouden om een hele dag te werken, weten hoe ze zich moeten gedragen en weten wat er qua werk van ze gevraagd wordt, kunnen individueel stage lopen. Tijdens deze stage is er geen begeleiding van de school aanwezig bij het stagebedrijf. Het bedrijf waar stage wordt gelopen, koppelt een medewerker aan de stagiair om deze in het bedrijf te begeleiden. Leerlingen worden regelmatig bij het stagebedrijf bezocht door een stagebegeleider van school.

Wilt u meer weten, dan verwijzen we u graag naar de schoolgids. Hier vindt u uitgebreide informatie over de stages.