Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat, als deze voltallig is, uit vier ouders en vier leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op Praktijkcollege de Atlant en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

 

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders, leerkrachten en de organisatie om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Atlant beïnvloeden.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.
Kijk voor meer informatie op "wet medezeggenschap op scholen".

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar h.woerlee@kolom.net of l.kamper@kolom.net

Leden van de MR:

Personeelsgeleding:

Dhr.: Huub Woerlee
Voorzitter van de MR
Tel: 020 644 72 90
email: h.woerlee@kolom.net

Mw. : Linda Kamper
Secretaris van de MR
Tel: 020 644 72 90
email: l.kamper@kolom.net

Mw.: Daniëlle Middellijn
Lid van de MR
Tel: 020 644 72 90
email: d.middellijn@kolom.net

Dhr.: Bert Gravestein
Lid van de MR
Tel: 020 644 72 90
email: b.gravestein@kolom.net